SALMING VÝPRODEJ: Sleva 25-50 % na běžecké boty / sálové boty / florbalky a shafty

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě SalmingStore.cz provozovaný společností Salming ČR s.r.o., IČ: 28248457.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Salming ČR s.r.o., sídlem v ulici Kozinova 1000, Praha 10, 10200, IČ: 28248457 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem ČR Smluvní vztahy, které nejsou obsaženy v těchto Obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. 634/1992 Sb).

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je společnost Salming ČR s.r.o.,  sídlem v ulici Kozinova 1000, Praha 10, 10200, IČ: 28248457, store@salming.cz, +420 222 999 925

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

 • Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 30 kalendářních dnů od převzetí plnění. Lhůta 30 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
 • Nepoškozené zboží odešlete zpět na adresu Salming ČR s.r.o., Areál ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 ve stanovené lhůtě na vlastní dodací náklady. Zboží neposílejte na dobírku. Přijetí takové zásilky nebude ze strany provozovatele akceptováno.
 • Po obdržení zboží prodávající obratem vrátí zpět zaplacenou částku bankovním převodem nejpozději do 30 dní.
 •  Zboží si můžete vyzkoušet. Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít Salming ČR, s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu, a které mohou být požadovány k úhradě.
 • Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvedete do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.
 • Právo na vrácení můžete využít, pokud jste u nás na e-shopu (elektronicky) nakoupili jako fyzická osoba (nikoliv IČ).
 • Právo na vrácení vzniká i při nákupu on-line s osobním odběrem u nás na prodejně.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 30 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 30 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Ostatní náklady na přepravu (zejména směrem k zákazníkovi) se spotřebiteli při odstoupení od smlouvy vrací v plné míře.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

 • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
 • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě uzavření objednávky za zcela zjevně neodpovídajících cenových podmínek, vzniklých například na základě lidského pochybení, či napadení e-shopu hackery atd. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Výměna zboží

 • Kupující má právo na výměnu nevyhovujícího zboží
 • Postup výměny je totožný jako postup při odstoupení od smlouvy, kde následně nedojde k vrácení zaplacené částky, ale k odeslání vyměněného zboží vybraného kupujícím. Zboží na výměnu vám odešleme následující den po obdržení balíku se zbožím vráceným. Kupujícímu bude účtována částka 100 Kč za dopravné, v případě využití služby Zásilkovny při vrácení zboží bude dobírka 175 Kč.
 • Kompletní postup najdete na stránce Výměna zboží

Reklamační řád

 • Záruční doba na zboží je 24 měsíců
 • Kupující by měl nicméně respektovat fakt, že doba spotřeby a doba záruční jsou dva odlišné pojmy, tím spíše u sportovního vybavení.
 • Reklamované zboží odešlete zpět na adresu Salming ČR s.r.o., Areál ZŠ Hostivař, Kozinova 1000, 102 00 Praha 10. Zboží neposílejte na dobírku. Přijetí takové nebude ze strany provozovatele akceptováno.
 • O této skutečnosti nás informujte formulářem, e-mailem nebo telefonicky.
 • Reklamace bude vyřízena především ke spokojenosti zákazníka nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím
 • O vyřízení reklamace Vás budeme informovat emailem nebo telefonicky.
 • Kompletní postup reklamace najdete na stránce Reklamace

Zboží, ceny, doprava, platba

 • webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží
 • všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH (21 %)
 • za zboží lze zaplatit hotově (na pobočkách), dobírkou, on-line kartou nebo bankovním převodem. Více informací najdete na stránce Způsoby platby
 • zboží si můžete nechat doručit na pobočku (osobní odběr), na výdejní místa (Zásilkovna) nebo domů společností GLS. Více informací najdete na stránce Způsoby dopravy

Právo na opravu ceny

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Další informace na stránce Ochrana a zpracování osobních údajů

Prohlášení o použití "Cookies"

Při návštěvě a využívání stránek SalmingStore.cz se do vašeho zařízení ukládají tzv. cookies, které zajišťují správnou funkčnost přihlašování a nákupního košíku. Tyto cookies se po uzavření prohlížeče odstraní. Pokud si nepřejete, aby se cookies do vašeho zařízení ukládaly, upravte si, prosím,  nastavení svého prohlížeče.“

Dotazníky spokojenosti - Heureka.cz

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. listopadu 2023

Copyright © 2020 SalmingStore.cz

Created by